Cõi Lặng

Tôi đi tìm cõi lặng của tôi, một túp lều[...]